Životní prostředí

Lime green ARPRO (expanded polypropylene) in a heart shape clear mould

ARPRO představuje značnou a měřitelnou výhodu pro životní prostředí. Přínos používání materiálu ARPRO dvanáctkrát převyšuje jeho dopady na životní prostředí, jak vyplývá z hodnocení životního cyklu (LCA), které bylo odborně přezkoumáno nezávislou třetí stranou. Hlavní důvod spočívá v tom, že ARPRO umožňuje snížit hmotnost a tím i spotřebu paliva. 

Posouzení životního cyklu (LCA) ARPRO vyhodnocuje dopady výroby, používání a likvidace typického sedadlového jádra z tohoto materiálu na životní prostředí.

Úspora vyjádřená ekvivalentem CO2 vyplývá z možnosti snížit hmotnost součástí až o 35%. Pokud by se tato hodnota vztáhla na počet ročně prodaných vozidel, bylo by možné dosáhnout ekologické úspory téměř 16 mil. tun ekvivalentu CO2.

Z mnoha různých důvodů klademe důraz na naši environmentální stopu. Věnujeme značnou pozornost tomu, abychom co nejvíce minimalizovali účinky našeho jednání na životní prostředí. Existuje několik faktorů, které bereme v úvahu, abychom zajistili, že děláme vše, co je v našich silách:

  • Investice- všechna strategická a investiční rozhodnutí se formálně opírají o dopady na životní prostředí s tím, že upřednostňujeme takové investice, které tyto dopady dále minimalizují.
  • Vědecky podloženo- veškerá tvrzení jsou podložena vědeckými argumenty a/nebo statistickými údaji a pokud je to možné či vhodné, pocházejí z nezávislých zdrojů.
  • Recyklace- pokračujeme v budování a správě životaschopné celoevropské sítě recyklačních sběrných míst a v nabízení materiálu ARPRO s recyklovaným obsahem. Zavázali jsme se aktivně propagovat druh ARPRO Recyklovaný mezi všemi našimi zákazníky.
  • Energie- při zpracování všech produktů budeme usilovat o minimalizaci potřebné energie pro výrobu a lisování. Nadále se podílíme na výzkumu s cílem snížit požadavky na energetickou náročnost lisování.
  • Odpad- veškerý odpad ze všech provozoven společnosti, včetně výrobního odpadu, se bude třídit a recyklovat.
  • Dodavatelé - budeme upřednostňovat dodavatele, kteří projevují odhodlání ke snižování vlivu na životní prostředí.
  • Vy- budeme s vámi spolupracovat a podporovat veškeré vaše úsilí o snižování vlivu na životní prostředí.

 

Od roku 2011 jsme snížili emise ekvivalentu CO2 o 34%!

Průběžně si hlídáme spotřebu energie ve všech oblastech podnikání.