Cookies i polityka prywatności

Polityka prywatności JSP

Niniejsza witryna jest własnością firmy JSP Corporation oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych („JSP” lub „my”) i jest przez nie prowadzona.Dokładamy starań, aby utrzymać zaufanie użytkowników naszej witryny.Opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności, aby chronić informacje przekazywane nam przez użytkowników online. Korzystając z niniejszej witryny internetowej („Witryna”), wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności.

Staraliśmy się stworzyć bezpieczną i niezawodną witrynę internetową, nie można jednak zagwarantować poufności wszelkiej komunikacji oraz materiałów przesyłanych do lub z JSP za pośrednictwem niniejszej Witryny lub wiadomości e-mail. W przypadku ujawniania jakichkolwiek danych osobowych należy pamiętać o tym, że są one potencjalnie dostępne dla osób nieupoważnionych i co za tym idzie mogą być gromadzone przez osoby nieupoważnione i wykorzystywane bez Państwa zgody. JSP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji przesyłanych za pośrednictwem Internetu.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Jeżeli zdecydują się Państwo na kontakt z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w inny sposób za pośrednictwem tej Witryny, wszelkie informacje, w tym – bez ograniczeń – imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz przedmiot zainteresowania, mogą być przechowywane i wykorzystywane do celów badań marketingowych oraz innych celów marketingowych przez nas oraz nasze podmioty zależne i stowarzyszone. JSP nie będzie sprzedawać ani w jakikolwiek inny sposób udostępniać innym osobom informacji pozwalających zidentyfikować daną osobę, uzyskanych od użytkownika za pośrednictwem tej Witryny lub wiadomości e-mail, chyba że jest to wymagane przez prawo. Ponadto wszelkie pomysły, koncepcje, techniki, procedury, metody, systemy, projekty, plany, wykresy lub inne materiały przesyłane do nas przez jakiegokolwiek użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail lub tej witryny staną się naszą własnością i mogą być wykorzystywane przez nas w dowolnym czasie i dowolnym celu, bez jakichkolwiek ograniczeń, o ile JSP nie wyrazi zgody na inne rozwiązanie.

Gromadzenie i wykorzystanie innych informacji

JSP może gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dla potrzeb swoich badań marketingowych i innych celów marketingowych informacje dotyczące korzystania z tej Witryny przez jakiegokolwiek użytkownika. JSP może wykorzystywać te informacje do pomiaru aktywności użytkowników witryny oraz do opracowywania pomysłów na udoskonalenie swojej Witryny. 

Zmiany polityki

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać okresowym modyfikacjom. W związku z tym prosimy sprawdzać jej treść. Dalsze korzystanie z witryny internetowej po zmianie tych warunków oznacza akceptację tych zmian.

Jak się z nami skontaktować 

W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub kwestii dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy kontaktować się z Panem Masakazu Sakaguchi pod adresem e-mail Masakazu.Sakaguchi@jsp.com.

Niniejsza polityka obowiązuje od 1 listopada 2006 r.

Warunki korzystania z witryny JSP 

Przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny internetowej prosimy zapoznać się szczegółowo z niniejszymi warunkami („Warunki”).

 1. Witryna
  Niniejsza witryna internetowa („Witryna”) jest własnością firmy JSP Corporation oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych („JSP”) i jest przez nie udostępniana jako usługa dla naszych klientów i potencjalnych klientów. Zachęcamy do przeglądania zawartości tej Witryny, pamiętając, że użytkownicy tej Witryny („Użytkownik”) podlegają tym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom ustawowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze Warunki, wyłącznym środkiem zaradczym do Państwa dyspozycji jest zaprzestanie korzystania z tej Witryny. JSP może w dowolnym momencie edytować lub zmienić niniejsze Warunki. JSP może również odmówić dostępu do tej Witryny, jeżeli Użytkownik nie przestrzega Warunków. Cała zawartość tej Witryny może zostać zmieniona, dodana, usunięta lub zaktualizowana w dowolnym momencie; jednak firma JSP nie jest do tego zobligowana.

 2. Korzystanie z witryny
  Informacje umieszczone w tej Witrynie stanowią udogodnienie i usługę dla klientów i potencjalnych klientów JSP. Użytkownik nie może ograniczać ani uniemożliwiać jakiemukolwiek innemu użytkownikowi korzystania z tej Witryny. Kopiowanie, framing, mirroring, scraping lub eksploracja danych zawartych w tej Witrynie lub dowolnej jej zawartości w jakiejkolwiek formie lub przy użyciu jakiejkolwiek metody są surowo zabronione. Dostęp do tej Witryny nie daje Użytkownikowi żadnego prawa, licencji ani uprawnienia do powielania, publikacji ani wykorzystywania jakiegokolwiek materiału zamieszczonego w tej Witrynie lub jakiejkolwiek własności JSP. Wszelkie pomysły, koncepcje, techniki, procedury, metody, systemy, projekty, plany, wykresy lub inne materiały przesyłane do nas przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail lub tej witryny staną się naszą własnością i mogą być wykorzystywane przez nas w dowolnym czasie i dowolnym celu, bez jakichkolwiek ograniczeń, o ile JSP nie wyrazi zgody na inne rozwiązanie.

 3. Zastrzeżenia
  JSP dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje zawarte w tej Witrynie są prawdziwe i dokładne, jednak JSP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieścisłości. Jeżeli Witryna zawiera nieprecyzyjne informacje, prosimy o kontakt z JSP. JSP nie udziela gwarancji, że Witryna jest zgodna z jakimikolwiek systemami komputerowymi lub przeglądarkami, jak również JSP nie może zagwarantować, że Witryna jest pozbawiona wirusów. WITRYNA ORAZ MATERIAŁY I ZWIĄZANE Z NIMI INFORMACJE SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI – WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH – JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI DOKŁADNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

 4. Ograniczenie odpowiedzialności
  W ŻADNYM WYPADKU JSP ANI INNE POWIĄZANE PODMIOTY LUB OSOBY TRZECIE WYMIENIONE W NIEJ BĄDŹ ZAANGAŻOWANE W PROJEKTOWANIE, TWORZENIE LUB UDOSTĘPNIANIE TEJ WITRYNY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA WYRÓWNAWCZE, SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE ANI ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE KARNYM WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU, WYKORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA LUB MATERIAŁÓW BĄDŹ TREŚCI TEJ WITRYNY NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA JSP MIAŁA INFORMACJE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JSP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA, ZANIEDBANIA ANI ZACHOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTOWNIKA ANI INNYCH PODMIOTÓW TRZECICH. Odnośne przepisy prawa właściwe dla danej jurysdykcji mogą przyznawać użytkownikowi dodatkowe prawa lub ograniczać zakres przedstawionych tu ograniczeń odpowiedzialności.

 5. Witryny stron trzecich
  Dla wygody użytkownika JSP może udostępniać łącza do witryn internetowych będących własnością lub obsługiwanych przez inne podmioty lub osoby. Użytkownik korzysta z tych witryn internetowych na własne ryzyko. JSP nie udziela jakichkolwiek gwarancji ani oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek witryny internetowe, do których udostępniono łącza, ani za kompletność lub dokładność informacji czy materiałów umieszczonych w tych witrynach bądź jakiekolwiek produkty, publikacje, treści lub usługi opisane w tych witrynach. Ponadto łącza nie oznaczają, że spółka JSP sponsoruje, popiera lub jest stowarzyszona bądź powiązana z takimi witrynami ani że jakakolwiek witryna, do której udostępniono łącze, jest upoważniona do wykorzystania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo ani praw autorskich JSP.

 6. Własność i prawa autorskie
  Znaki towarowe, nazwy handlowe i logo firmowe umieszczone w tej Witrynie są własnością firmy JSP Corporation oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych.Witryna może zawierać informacje i materiały obejmujące między innymi tekst, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, grafikę, nagrania audio, obrazy lub pliki wbudowane lub wygenerowane przez oprogramowanie oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (łącznie „Materiały”), pochodzące w całości lub w części z informacji i materiałów udostępnionych przez JSP i innych źródeł, i chronione amerykańskimi lub międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi przepisami.Cała zawartość tej Witryny jest chroniona prawem autorskim jako praca zbiorowa w ramach praw autorskich USA i innych odnośnych przepisów w tym zakresie.JSP jest właścicielem praw autorskich w odniesieniu do ogólnego wyboru, koordynacji, układu i rozszerzania tej zawartości oraz jest właścicielem praw autorskich (lub licencji na użytkowanie) poszczególnych elementów składowych tej zawartości. Materiały nie mogą być modyfikowane, kopiowane, powielane, ponownie publikowane, modyfikowane, wgrywane, umieszczane, przesyłane lub dystrybuowane w jakikolwiek sposób ani poddawane dekompilacji, inżynierii wstecznej lub deasemblacji, z wyjątkiem możliwości wyświetlania lub drukowania Materiałów, pod warunkiem przestrzegania wszystkich praw autorskich, znaków towarowych i innych zastrzeżeń własności oraz bez wprowadzania zmian lub usuwania przypisanego autorstwa. To ograniczone zezwolenie nie stanowi przeniesienia tytułu własności do Materiałów, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie uzyskuje żadnej licencji, praw własności ani innych praw do materiałów lub własności intelektualnej.Wykorzystanie tych Materiałów w innej witrynie internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody JSP jest zabronione.

 7. Postanowienia końcowe Niniejsze Warunki stanowią całość umowy dotyczącej korzystania z Witryny pomiędzy JSP a użytkownikiem.

Cookies

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące cookies wykorzystywanych w naszej witrynie oraz narzędzi i wiedzy do zarządzania nimi.Kontynuując przeglądanie naszej witryny wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie cookies w Państwa komputerze.

Co to są cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczane w Państwa komputerze, tablecie, telefonie komórkowym podczas odwiedzania różnych stron internetowych. Nie są one szkodliwe dla Państwa urządzeń. Są one powszechnie wykorzystywane dla potrzeb funkcjonowania lub wydajniejszego funkcjonowania witryn internetowych oraz do dostarczania informacji właścicielom witryn.

Są dwie zasadnicze kategorie cookies:

 1. Cookies stałe
  Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas do momentu ich usunięcia manualnego lub automatycznego.

 2. Cookies sesyjne
  Cookies sesyjne pozostają w urządzeniu użytkownika przez krótki czas i zostają usunięte po zamknięciu przeglądarki.

Jak wykorzystujemy cookies?

Dostawca Dostawca Cel
Google Analytics ga, __utma, __utmb, __utmc, __utmz Te cookies są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej witryny przez odwiedzających. Wykorzystujemy te informacje do tworzenia raportów oraz jako pomoc przy udoskonalaniu witryny. Cookies gromadzą anonimowe informacje, w tym ilość osób odwiedzających witrynę, skąd odwiedzający przechodzą do witryny oraz strony, które odwiedzili.
Episerver ASP.NET_SessionId Jest to cookie sesyjne przesyłane do przeglądarki internetowej. Plik tego typu jest wykorzystywany, gdy użytkownik otwiera przeglądarkę, a następnie przechodzi do witryny z wdrożoną technologią stanu sesji w ASP.NET. Cookie takie zostaje usunięte po zamknięciu przeglądarki.
Episerver .EpiServerLogin and .ASPXRoles Te cookie są wykorzystywane do uwierzytelnienia użytkownika w obszarze Danych technicznych. Służą one do przechowywania uwierzytelnienia użytkownika do witryny i zostają usunięte po zamknięciu przeglądarki.
Episerver secureResult To cookie przechowuje identyfikator dokumentu w celu przywołania dokumentów pobieranych/wyświetlanych przez użytkownika. Cookie takie zostaje usunięte po zamknięciu przeglądarki.
Episerver .EPiForm_VisitorIdentifier To cookie umożliwia nam przechowywanie GUID, czyli identyfikatora użytkownika. Cookie takie zostaje usunięte po zamknięciu przeglądarki.
Episerver .EPiForm_BID To cookie umożliwia nam przechowywanie GUID jako identyfikatora przeglądarki. Cookie takie zostaje usunięte po zamknięciu przeglądarki.

 

Jak można zmienić ustawienia cookies?

Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie cookies w pewnym zakresie za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Więcej informacji o cookies, w tym na temat możliwości sprawdzenia, jakie cookies zostały ustawione oraz sposobu zarządzania nimi i ich usuwania można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.